INMATEH – CUPRINS - Nr. 3 /2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 3 /2008

ENERGII ALTERNATIVE, TEHNOLOGII DE MECANIZARE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE EFICIENTE PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA

/ ALTERNATIVE ENERGIES, MECHANIZING TECHNOLOGIES AND EFFICIENT TECHNICAL EQUIPMENT FOR AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY

No.

TITLUL / AutorII

Title / AUTHORS

Pg.

1

ANALIZA CONSUMURILOR ENERGETICE ÎNTR-UN SISTEM ACVACOL RECIRCULANT (SAR) DE CREŞTERE SUPERINTENSIVĂ A PEŞTILOR / ENERGETIC CONSUMPTION ANALYSIS IN A RECIRCULATING AQUATIC SYSTEM (RAS) FOR SUPERINTENSIVE FISH BREEDING

Dr.ing. Vergil GÂNGU - INMA Bucureşti,  ing. Petru DAVID, dr.ing. Augustin POP, ing. Valentin POPOVICI

 - INMA Filiala Timişoara

10

2

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND DISTILAREA CU ABUR A PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE / EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE STEAM DISTILLATION OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS

Dr.ing. Ion PIRNĂ – INMA Bucureşti, ing. Gheorghe DESPA, dr.ing. Augustin POP, ing. Aurel ROMANEK

 - INMA Filiala Timişoara

16

3

TEHNOLOGIE DE MECANIZARE A LUCRĂRII SOLULUI ÎN SUBSTRATUL ARABIL / MECHANIZING TECHNOLOGY OF SOIL WORKS IN THE ARABLE SUBSTRATUM

Dr. ing. Iosif COJOCARU, dr.ing. Nicolae CONSTANTIN, dr. ing. Ion PIRNA, drd.ing. Cristian SORICA – INMA Bucureşti, dr.ing. Alexandru COCIU - INCDA Fundulea

23

4

ECHIPAMENT TEHNC PENTRU DEZMIRIŞTIT ŞI PREGĂTIT PATUL GERMINATIV, PE TOATE TPURILE DE SOL, CU CAPACITATE DE LUCRU MĂRITĂ, DESTINAT TRACTOARELOR DE 120÷220 CP / TECHNICAL EQUIPMENT FOR STUBBLE CLEANING AND GERMINATING BED PREPARING ON ALL TYPES OF SOIL, WITH INCREASED WORKING CAPACITY, DESIGNED TO 120÷220 HP TRACTORS

Dr.ing. Nicolae CONSTANTIN, dr.ing. Iosif COJOCARU, dr.ing. Vasile NIŢESCU - INMA Bucureşti, ing. Ion Constantin LEU

 – SC MAT SA Craiova

28

5

DETERMINAREA ÎN CONDIŢII DE LABORATOR A INDICILOR CALITATIVI DE LUCRU AI ECHIPAMENTULUI TEHNIC MECANO – PNEUMATIC PENTRU SEMĂNAT CEREALE PĂIOASE / DETERMINATION IN LABORATORY CONDITIONS OF THE QUALITATIVE WORKING INDEX FOR THE MECHANICAL AND PNEUMATIC TECHNICAL EQUIPMENT FOR SOWING STRAW CEREAL

Drd.ing. Dragoş MANEA, dr.ing. Iosif COJOCARU, dr.ing. Eugen MARIN - INMA Bucureşti, prof.dr.ing. Ioan CÂNDEA

 – Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

32

6

ECHIPAMENT TEHNIC DE PRECIZIE, SPECIALIZAT PENTRU TRATAMENTE FITO-SANITARE IN CULTURA CARTOFULUI / PRECISION SPRAYING EQUIPMENT SPECIALIZED IN POTATOES PHYTO-SANITARY TREATMENTS

Drd.ing. Nagy Elena Mihaela, drd.ing. Coţa Constantin, ing. Fodorean Gabriel  - INMA - Filiala Cluj-Napoca, ing.Schmid Markus - LECHLER GmbH-Agrardüsen, Metzingen, Germany

40

7

ULEIURILE VEGETALE - SURSĂ ENERGETICĂ CURATĂ DE PROTECŢIE A MEDIULUI ŞI DE REDUCERE A EMISIILOR DE GAZE ÎN URMA UTILIZĂRII ÎN FERMELE AGRICOLE / VEGETABLE OILS – AS PURE POWER SOURCE OF ENVIRONMENT PROTECTION AND REDUCTION OF GAZ EMISSIONS RESULTING FOLLOWING THEIR UTILIZATION IN AGRICULTURAL FARMS

Dr.ing Paul Găgeanu, dr.ing. Anişoara Păun - INMA Bucureşti, ing. Claudiu Negrea, HIMEL- Germania, ing. Constanze Strahle, Karl Strahle Germania

48

8

CERCETĂRI CU PRIVIRE LA STABILIREA TEHNOLOGIILOR CONSERVATIVE DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR SOLULUI LA CULTURA DE GRÂU, PENTRU CONDIŢIILE DE SOL SPECIFICE ZONEI DE N-E A ROMÂNIEI / RESEARCH REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE PRESERVATIVE TECHNOLOGIES FOR SOIL WORKS MECHANIZATION AT WHEAT CROP, FOR THE SOILS’ SPECIFIC CONDITIONS IN THE N-E AREA OF ROMANIA

Prof.dr.ing. I. Ţenu1, prof.dr.ing. G. Jităreanu1, prof.dr.ing. P. Cojocariu1, dr.ing. I. Cojocaru2, dr.ing. N. Bria2, dr.ing. B.V. Avarvarei1, ş.l.dr.ing. D. Cazacu1 - 1USAMV din Iaşi; 2INMA Bucureşti

56

9

METODA TEORETICO-EMPIRICĂ DE ESTIMARE A RISCULUI DE EROZIUNE DATORATĂ APEI PE TERENURI ÎN PANTĂ / THEORETIC AND EXPERIMENTAL METHOD FOR ASSESSMENT OF THE EROSION RISK, CAUSED BY THE WATER ACTION ON THE SLOPE

Ing. Vasile Herea - ICDVV Valea Călugărească, mat. Petru Cârdei - INMA Bucureşti

63

10

TEHNOLOGII ANTIEROZIONALE PENTRU CULTURILE AGRICOLE PE TERENURI ÎN PANTĂ MECHANIZATION TECHNOLOGIES FOR THE HILLSLOPE CROPS

Drd.ing. Coţa Constantin  – INMA – Filiala Cluj-Napoca, mat. Cârdei Petru - INMA Bucureşti

67

11

STUDIUL DINAMIC AL AGREGATULUI TRACTOR – SEMIREMORCĂ PE DIFERITE CĂI DE RULARE / THE DYNAMIC STUDY OF THE TRACTOR SEMITRAILER AGGREGATE ON DIFFERENT RUNWAYS

Drd.ing. Bodea Mihai Codru - INMA Bucuresti, prof.dr.ing. Cândea Ioan, prof.dr.ing. Popescu Simion

 - Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

72

12

ANALIZA CINEMATICA SI DINAMICA A CUPLEI SFERICE, CA ORGAN DE CUPLARE DINTRE TRACTOR SI SEMIREMORCA  /THE KINEMATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF THE SPHERIC COUPLE AS COUPLING ORGAN BETWEEN THE TRACTOR AND THE SEMITRAILER

Prof.dr.ing. Cândea Ioan1, drd.ing. Bodea Mihai Codru2, dr.ing. Bria Nicolae2, drd.ing. Andrei Ionel3

1Universitatea TRANSILVANIA din Braşov,  2INMA Bucuresti,  3ANCS

77

13

DIMINUAREA POLUĂRII SOLULUI CU FOLIE PENTRU MULCI PRIN LUCRĂRI DE MECANIZARE / DIMINUATION OF SOIL POLLUTION WITH POLYETHYLENE FOLIO FOR COVERING BY MECHANIZED TILLAGE

Prof. dr. ing. Gherlan Ionel - GŞA Dăbuleni, Prof.ing. Boureci Adrian – GŞA Pleşoianu – Rm. Vâlcea

83

14

CERCETĂRI PRIVIND DETERMINAREA, INDICILOR CALITATIVI ŞI ENERGETICI AI LUCRĂRILOR SOLULUI, ÎN CONDIŢIILE UTILIZĂRII NOILOR CATEGORII DE AGREGATE TRACTOR-MAŞINĂ AGRICOLĂ / RESEARCHES REGARDING THE DETERMINATION OF ENERGETIC AND QUALITATIVE INDICES OF SOIL WORKS, IN THE CONDITIONS OF USING THE NEW AGGREGATES CATEGORIES TRACTOR - AGRICULTURAL MACHINE

Ing. Uceanu E., ing. Bolintineanu Gh., ing. Voicea I., ing. Matache M. - INMA Bucureşti

87

15

MANAGEMENTUL MECANIZĂRII CULTURILOR DE CEREALE Şl PLANTE TEHNICE / THE MANAGEMENT OF THE CEREALS AND TECHNICAL CROPS MECHANIZATION

Dr.ec. Mihai Aurel, dr.ing. Nicolescu Mihai, prof.on.dr.ing. Nicolae Bria - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu Şişeşti", Prof. Gualtiero Baraldi – Universita di Bologna - Italia

94

16

ASPECTE PRIVIND COMPORTAMENTUL LA IMPACT AL LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR  PRIN ASIMILAREA LOR CU MATERIALELE VÂSCO-ELASTICE / THE IMPACT BEHAVIOR OF FRUITS AND VEGETABLES BY DEALING AS VISCO-ELASTIC MATERIALS

Asist.univ.dr.ing. Daniel Mihai Dănilă, prof.dr.ing. Simion Popescu, conf.univ.dr.ing. Liviu Gaceu

- Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

103

17

METODE MODERNE DE IDENTIFICARE ŞI SORTARE A TUBERCULILOR DE CARTOF VĂTĂMAŢI MECANIC / MODERN METHODS OF IDENTIFICATION AND SORTING THE MECHANICAL INJURED POTATOES

Asist.univ.dr.ing. Daniel Mihai Dănilă - Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, Prof.dr.ing. Christian Furll

– ATB Postdam, Germania

107

18

CONSUMUL DE ENERGIE ŞI CALITATEA PRODUSELOR LA CONSERVAREA PRIN REFRIGERARE A CEREALELOR / CONSUME OF ENERGY RELATED TO QUALITY OF PRODUCTS FOR COLD PRESERVATION OF CEREALS

Drd.ing. Vasilica POPA-UDREA1, dr.ing. Doru-Gabriel EPURE1, drd.ing. Doru IONESCU1, Prof.univ.dr.ing. Adrian MITROI1, Prof.univ.dr.ing. Oliver HENSEL2  - 1Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti,

 2Universitatea Kassel – Agrartechnik Witzenhausen, Germania

111

19

CERCETĂRI PRIVIND PROCESUL DE USCARE AL PRUNELOR CU AJUTORUL INSTALAŢIEI DE DESHIDRATAT FRUCTE - IDF- MODEL INMA / RESEARCH REGARDING THE PROCESS OF DRYING PLUMS WITH THE HELP OF FRUIT DEHYDRATION UNIT - IDF – INMA MODEL

Drd.ing. Doru-C-tin IONESCU1, dr.ing. Doru-Gabriel EPURE1, ş.l.dr.ing. Alina-Nicoleta UDROIU1, prof.dr.ing. Adrian MITROI1, prof.dr.ing. Oliver HENSEL2 - 1Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti2,

Universitatea Kassel, Germania

116

20

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ – CERINŢE APLICABILE ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE / HEALTH AND SECURITY AT THE WORKING PLACE – REQUIREMENTS WHICH APPLY TO TECHNICAL EQUIPMENT DESIGNED AT AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY

Dr. ing. Bădănoiu Bianca, ing. Nedelcu Daniela, drd. ing. Barbu Elena - INMA Bucureşti

122

21

PORTAL DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC – INTECHTRANSFER / PORTAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGICAL TRANSFER – INTECHTRANSFER

Dr.ing. Vergil Muraru1, dr.ing. Dragoş Guţă2, dr.ing. Marius Mitroi2, drd.ing. Cosmin Cioranu2, prof.dr.ing. Ioan Dan Filipoiu2  

- 1INMA Bucureşti;  2AMCSIT - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

126

22

CONCEPTE PRIVIND CALCULUL EVAPORATOARELOR CU CONCENTRARE ÎN PELICULĂ UTILIZATE ÎN INDUSTRIA ZAHĂRULUI / SOME CONCEPTS REGARDING THE CALCULUS OF THE FALLING-FILM EVAPORATOR USED IN THE SUGAR INDUSTRY

Conf.dr.ing. S.Şt. Biriş - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti , dr.ing. V. Vlăduţ  - INMA Bucureşti

136

23

INVESTIGAREA REZISTENŢEI LA PUTREZIRE A VARIETĂŢILOR DE VIŢĂ DE VIE STORGOZIYA / INVESTIGATION OF RESISTANCE OF SEGREGATING POPULATION OF STORGOZIYA VINE VARIETY TO ROTTING /BOTRYTIS CINEREA

R.A. Iliana IVANOVA, R.A. Galina DYAKOVA - The Institute of Agriculture and Seed Science “OBRAZTSOV CHIFLIK”

– Rousse, Bulgaria

141

24

 
CĂI DE OPTIMIZARE A PROCESULUI DE LUCRU AL MAŞINILOR DE SCOS BULBI SAU TUBERCULI / WAYS OF WORKING PROCESS OPTIMISATION TO THE BULB OR TUBERCLE DIGGERS

Ş.l.dr.ing. Victor-Viorel SAFTA - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

144

25

TEHNOLOGII MODERNE DE MECANIZARE A PREGĂTIRII HRANEI PORCINELOR ŞI OVINELOR / MODERN TECHNOLOGIES OF MECHANIZATION OF PIGS AND SHEEP FORAGE PREPARATION

Prof.dr.ing. Carol CSATLÓS – Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

151

26

COGENERAREA, TEHNOLOGIE ENERGETICĂ MODERNĂ / THE CO ENGENDERING, MODERN ENERGETIC TECHNOLOGY

Ş.l.dr.ing. Paul Dobre, conf.dr.ing. Nicolae Farcaş, conf.dr.ing. Cristian Iacomi, conf.dr.ing. Octavian Popescu

  - USAMV Bucureşti

156

27

BIOGAZUL – SURSĂ DE ENERGIE REGENERABILĂ CURATĂ / BIOGAS – A SOURCE OF ENERGY THAT REGENERATES

Ş.l.dr.ing. Paul Dobre, conf.dr.ing. Farcaş Nicolae, ing. Nina Muşat- UŞAMV Bucureşti

159

28

CONTRIBUŢII LA STUDIUL FIABILITĂŢII PREVIZIONALE A MAŞINILOR AGRICOLE / CONTRIBUTIONS TO THE PREDICTABLE RELIABILITY STUDY OF THE AGRICULTURAL MACHINES 

 Prof. univ.dr.ing. BRĂTUCU Gheorghe - TRANSILVANIA University of Braşov

163

29

INFLUENŢA STĂRII SUPRAFEŢEI SEMINŢELOR ASUPRA VITEZEI DE PLUTIRE / INFLUENCE OF SEED SURFACE STATE UPON THE FLOATING SPEED

S.l.dr.ing. MOSNEGUŢU Emilian, prof.univ.dr.ing. NEDEFF Valentin, ş.l.dr.ing. PANAINTE Mirela, drd.ing. RISTEA Mihail - Universitatea din Bacău

167

30

CINEMATICA SI DINAMICA SISTEMULUI TEHNIC TRACTOR-SUBSOLIER CU ORGANE ACTIVE OSCILATORII / THE CINEMATICS AND THE DYNAMICS OF THE TECHNICAL SYSTEM TRACTOR - SUBSOILER WITH ACTIVE OSCILLATORY ORGANS

Drd.ing. CĂPĂŢÎNĂ Ionuţ,  prof.univ.dr.ing. BRĂTUCU Gheorghe - TRANSILVANIA University of Brasov

175

 

INMA