INMATEH - CUPRINS - Nr. 2/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 2/2008  

Sectiunea I - SURSE DE ENERGIE ŞI MAŞINI     /     Section I - POWER AND MACHINERY

No.

TITLU / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

TEHNOLOGIE PENTRU APLICAREA MECANIZATĂ A INOCULANŢILOR MICROBIENI / TECHNOLOGY FOR POWERED APPLICATION OF THE MICROBIAL INOCULANTS

Drd. ing. Manea Dragoş, Dr. ing. Gângu Vergil, Dr. ing. Cojocaru Iosif, Dr. ing. Marin Eugen  - INMA Bucureşti

14

2

CERCETARI TEORETICE PENTRU STABILIREA INDICILOR ENEGETICI AI ECHIPAMENTULUI TEHNIC PENTRU DESILOZARE

/ THEORETICAL RESEARCHES REGARDING THE SETTLEMENT OF ENERGETIC INDEXES OF TECHNICAL EQUIPMENT FOR FODDER TAKING OUT OF SILOS

PhD.Eng. Ancuta NEDELCU, PhD. Eng. Radu CIUPERCA, PhD.Eng. Lucretia POPA, Eng.Dragoş MANEA

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry - INMA Bucharest

22

3

TEHNOLOGIE MODERNĂ PENTRU DISTRIBUIREA FURAJELOR ÎN FERMELE DE BOVINE / MODERN TECHNOLOGY FOR FODDER DISTRIBUTION IN CATTLE FARMS

PhD.Eng. Ancuta NEDELCU, PhD. Eng. Iosif COJOCARU, PhD. Eng. Radu CIUPERCA, PhD.Eng. Lucretia POPA

National Institute of Research-Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry - INMA Bucharest

27

4

INFLUENTA TURATIEI ROTORULUI ASUPRA PROCESULUI DE LUCRU EXECUTAT DE FREZELE AGRICOLE / THE ROTOR SPEED INFLUENCE ON THE WORKING PROCESS EXECUTED BY TILLAGE CUTTERS

Paraschiv G.*, Biris S.-St.*, Toma L.*, Vladut V.**, Popa L.** -  *Universitatea Politehnica Bucuresti;, **INMA Bucuresti

33

5

DEZVOLTAREA UNOR MODELE MATEMATICE PENTRU DESCRIEREA PROCESULUI DE SEPARARE ÎN SISTEMUL DE CURĂŢIRE DE LA COMBINELE DE CEREALE / DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODELS FOR DESCRIBING OF THE SEPARATION PROCESS AT THE CLEANING SYSTEM OF THE CEREAL COMBINES

Prof.dr.ing.Tudor Căsăndroiu, Prof.dr.ing.Gheorghe Voicu - “POLITEHNICA” University of Bucharest

38

6

ESTIMAREA MASEI DE MATERIAL PRELUCRAT ÎN DIFERITE ZONE ALE FLUXULUI TEHNOLOGIC AL MAŞINILOR DE SCOS BULBI SAU TUBERCULI / THE ESTIMATION OF THE MASS OF MATERIAL PROCCESSED IN DIFFERENT ZONES OF THE TECHNOLOGICAL FLOW FROM THE BULB OR TUBERCLE DIGGERS

Şef de lucrări dr.ing. Victor-Viorel Safta -  Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

44

7

CÂTEVA REZULTATE ALE CERCETĂRILOR EXPERIMENTALE ALE UNUI SISTEM DE CALCUL NUMERIC PENTRU DETERMINAREA EFICACITĂŢII ENERGIEI MAŞINILOR MOBILE / SOME RESULTS OF EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A NUMERICAL COMPUTATION SYSTEM FOR ENERGY EFFECTIVENESS OF MOBILE MACHINES

Assoc. Prof. PhD H. Beloev, Assoc. Prof. PhD N. Stancheva, Mag.ing. N.Nikolov, Prof. PhD D. Stanchev - University of Ruse

51

8

CERCETĂRI APROFUNDATE PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR COMPOZITE STRATIFICATE ÎN CONSTRUCŢIA CORMANELOR PLUGURILOR MECANICE MODERNE / THOROUGH RESEARCHES ON USING THE STRATIFIED COMPOSITE MATERIALS IN ENGINEERING OF THE MOULDBOARDS OF MODERN MECHANIC PLOUGHS

BUNGESCU S.1, VLADUT V.2, BIRIS S.3, TARCAET R.4,  PARASCHIV G.3 - 1Agricultural and Veterinary Medicine University of the Banat, Timişoara, Romania, 2INMA Bucharest,  3Politechnical University Bucharest, 4IPSO John Deere Romania Company

56

9

TRANSMITEREA PUTERII ÎN MAŞINI - PROBLEME ŞI SOLUŢII ÎN CALCULUL PUTERII / POWER TRANSMISSIONS IN MACHINERY – PROBLEMS AND SOLUTIONS  IN THE STRENGTH CALCULATIONS

Assoc. Prof. PhD V. Dobrev, Assoc. Prof. PhD A. Dobreva - University of Rousse

61

10

CINEMATICA PROCESULUI DE PRODUCŢIE CU UTILIZAREA DE ELEMENTE DE TĂIERE CIRCULARE / THE KINEMATICS A PRODUCTION PROCESS WITH USING OF ROUND CUTTING ELEMENTS

Ivaylo K. Аngelov - University of Rousse

64

11

CERCETĂRI TEORETICE PRIN SIMULARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ASUPRA CINEMATICII MECANISMELOR DE TIPUL CAMĂ-BALANSIER / THEORETICAL RESEARCHES THROUGH SIMULATION COMPUTER-ASSISTED ABOUT THE KINEMATICS OF THE MECHANISMS CAM-BALANCE LEVER TYPE

Drd. ing. Florin LOGHIN, Prof. univ. dr. ing. Florean RUS, - Transilvania University of Brasov

68

12

MASINA DE FILAT GOGOSILE DE MATASE IN GOSPODARIILE TARANESTI / SILK COCOON REELING MACHINE IN THE PEASANT INDIVIDUAL FARMS

Dr. eng. Matei Alexandra, Dr. Marieta Ciulu - CS SERICAROM - Research Department, Bucharest, Romania

Eng. Radulescu Radu, Eng. Dan Maria - National Institute of Research and Development for Textiles and Leather Goods, Bucharest, Romania, Prof. Dr. Popescu Agatha - University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania

73

13

CERCETĂRI TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENŢA ROŢII DE COPIERE ASUPRA PROCESULUI DE LUCRU AL AGREGATELOR DE ARAT / TEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH REGARDIND THE INFLUENCE OF THE SUPPORTING WHEEL TO THE WORKING PROCESS OF THE AGRICULTURAL AGREGGATES

Şef lucrări univ.drd.ing  Alexe Nicolae Ormenişan - Universitatea ”Transilvania” Braşov

77

14

CALITATEA RIDICATĂ A EDUCAŢIEI ÎN AGRICULTURĂ, TRANSPORT ŞI SPECIALIZĂRILE DE MEDIU / HIGHER EDUCATION QUALITY IN AGRICULTURAL, TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL SPECIALTIES

Assoc. Prof. PhD V. Dobrev, Assoc. Prof. PhD S. Georgieva, E. Rusinova, Assoc. Prof. A. Dobreva - University of Rousse

82

15

PLANTELE MEDICINALE ŞI AROMATICE CULTIVATE ŞI PROCESATE PRIMAR UTILIZÂND APLICAŢII TEHNICE MODERNE, ALTERNATIVĂ PENTRU MANAGEMENTUL NUTRITIONAL MODERN AL ANIMALELOR / MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS CULTIVATED AND PROCESSED, BY USING MODERN TECHNICAL APPLICATIONS – AS AN ALTERNATIVE FOR UP-TO-DATE NUTRITIVE MANAGEMENT OF ANIMALS

Ing.  Emil Popa1 ing. Adriana Muscalu1, dr.biol. Alexandrina Dihoru2, dr.ing. Veronica Hebean2 -

1Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti, 2Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

85

16

CERCETARI PRIVIND FIABILITATEA COMBINELOR DE RECOLTAT CEREALE IN PARTEA DE SUD-EST A TARII / RESEARCHES REGARDING CEREAL HARVEST COMBINES RELIABILITY IN ROMANIA'S SOUTH-EAST PART

Ing. Drd. Gigel STEFAN, Prof. Univ. Dr. Adrian Mitroi - USAMV Bucureşti

93

17

CONTRIBUŢII LA MODERNIZAREA MECANISMELOR DIN CAMERA DE PRESARE A PRESELOR DE BALOTAT / CONTRIBUTIONS TO THE MODERNIZATION THE MECHANISM OF THE PRESSING ROOM OF THE BALLING PRESS

Mihaela Florentina DAVID – lecteur.PhD.ing - University Politehnica Bucharest, Ion DINU- prof. PhD.ing, - University Politehnica Bucharest, Constantin POPA - lecteur. PhD. ing, - University Politehnica Bucharest

96

 

INMATEH - CUPRINS - Nr. 2/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 2/2008  

Sectiunea - II SOLUL ŞI APA     /     Section II - SOIL AND WATER

No.

TITLU / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

18

CONCEPTE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI / SOME CONCEPTS REGARDING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ROMANIAN AGRICULTURE

Conf.dr.ing. S.Şt. Biriş1 , Dr.ing. V. Vladuţ2 , Conf.dr.ing. G. Paraschiv1 , Drd.ing. Dana Gafiţianu3, As.ing. Nicoleta Ungureanu1 As.ing. Mariana Manea1 - 1”Politehnica” University of Bucharest Romania,  2INMA Bucharest Romania, 3Ministry of Agriculture and Rural Development, Romania

102

19

INFLUENTA PROFILARII SOLULUI ASUPRA EROZIUNII SOLURILOR PE PANTE CULTIVATE PE RÂNDURI / THE INFLUENCE OF THE SOIL PROFILING ABOUT THE EROSION OF THE SLOPE SOIL ROW CROP CULTIVATED

Drd. ing. Coţa Constantin – INMA Cluj Napoca, dr. ing. Pirnă Ion, mat. Cârdei Petru - INMA Bucharest

109

20

INSTALATIE SI PROCEDURA PENTRU EVALUAREA EROZIUNII SOLULUI PE PANTE, CAUZATA DE ACŢIUNEA APEI, ÎN REGIM PLUVIOMETRIC CONTROLAT / INSTALLATION AND PROCEDURE FOR SLOPE EROSION ASSESSMENT, CAUSED BY THE WATER ACTION, IN CONTROL RAIN

Vasile Herea, CS II – ICDVV Valea Călugărească, Petru Cardei, CS II – INMA Bucharest

116

21

SISTEM TEHNIC PENTRU VALORIFICAREA APEI DIN PRECIPITAŢII LA IRIGAŢIE ÎN SERĂ / TECHNICAL SYSTEM OF RAINFALL WATER TAKING INTO ACCOUNT FOR IRRIGATION IN GREENHOUSE

Dr. ing. Constantin NICOLESCU1, drd. ing. Florica GHEORGHE2, dr. ing. Gheorghe ŞOVĂIALĂ1, dr. ing. MARINELA MATEESCU3 drd. ing. Teodor – Costinel POPESCU1, ing. Constantin VLAD21INOE 2000 – IHP Bucureşti; 2SCDL Buzău; 3INMA Bucureşti

124

22

SISTEM DE ANALIZĂ A TRANSFERULUI DE OXIGEN ÎN BAZINELE DE AERISIRE A APELOR REZIDUALE / ANALYSIS SYSTEM OF OXYGEN TRANSFER IN WASTEWATER AERATION TANK

Aigars Laizāns, Vitālijs Osadčuks, Andris Šnīders - Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, Institute of Agricultural Energetics

132

 

INMATEH - CUPRINS - Nr. 2/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 2/2008

Sectiunea III - INGINERIA PROCESELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ     /     Section III - FOOD AND PROCESS ENGINEERING

No.

TITLU / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

23

STADIUL ACTUAL PRIVIND TEHNOLOGIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE ŞI INSTALAŢIILE PENTRU PREGATIREA CEREALELOR ÎN VEDEREA PROCESĂRII, CORESPUNZĂTOARE PRINCIPIILOR DEZVOLTARII DURABILE ŞI SECURITĂŢII ALIMENTARE

/ CURRENT STAGE OF TECHNOLOGIES, TECHNICAL EQUIPMENT AND INSTALLATIONS FOR CEREAL PROCESSING ACCORDING TO A SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND FOOD SAFETY

Drd.ing, Carmen Brăcăcescu; dr.ing. Iosif Cojocaru; dr.ing. Găgeanu Paul - INMA Bucureşti, Prof.dr.ing. Simion Popescu – Universitatea Transilvania Braşov, Prof.dr.ing. Ioan Ţenu - USAMV Iaşi

139

24

CRITERII DE ALEGERE A SISTEMELOR DE IDENTIFICARE ELECTRONICĂ A ANIMALELOR / CHOICE CRITERIA OF THE ANIMALS ELECTRONIC IDENTIFICATION SYSTEMS

Balan Ovidiu, Crăciun Vasile - Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi

145

25

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA PARAMETRILOR USCĂRII ASUPRA CURBEI UMIDITĂŢII PRODUSULUI ÎN TIMPUL PROCESULUI DE USCARE A LEGUMELOR ÎN INSTALAŢIA SOLARĂ DE USCARE TIP HOHENHEIM / RESEARCHES REGARDING THE INFLUENCE OF DRYING PARAMETERS ON THE CURVE PRODUCT HUMIDITY DURING OF THE VEGETABLES DESICATION PROCESS IN THE HOHENHEIM DRYER SOLAR INSTALATION TYPE

PhD. Stud. Claudia CĂLINESCU, Prof. PhD. Eng. Adrian MITROI, PhD. Eng. Doru-Gabriel EPURE Sen. lect. PhD. Eng. Alina UDROIU, PhD. Cristian Marinescu, PhD. Stud. Vasilica UDREA POPA - University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest

149

26

INFLUENŢE DINAMICE ŞI ENERGETICE CU PRIVIRE LA GRANULAREA NUTREŢURILOR COMBINATE / DYNAMIC AND ENERGETIC INFLUENCES REGARDING THE GRANULATION OF COMBINED FODDER

Phd.Eng. Carol CSATLÓS - Transilvania University of Braşov

153

27

CAPACITATEA DE USCARE SI COMPARARE A PERFORMANTELOR USCATOARELOR SOLARE TIP “CUTIE” SI TIP “CABINET”

/ DRYING CAPACITY AND PERFORMANCE COMPARISON OF SOLAR BOX DRYER AND SOLAR CABINET DRYER

PhD.Student Eng. Sertan DOVEN - USAMV Bucharest, Prof. PhD. Eng. Adrian MITROI - USAMV Bucharest

157

28

ASPECTE ALE INTEGRĂRII AMESTECĂTOARELOR MECANICE ÎN PROCESELE TEHNOLOGICE / ASPECTS REGARDING THE INTEGRATION OF MECHANICAL MIXERS IN TECHNOLOGICAL PROCESSES

Prof. univ. dr. ing. Florean RUS - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV

163

29

SIMULAREA NUMERICA TRIDIMENSIONALA A PROCESULUI DE SEPARARE IN HIDROCICLOANE CU DIFERITE GENERATOARE ALE CONULUI / A THREE-DIMENSIONAL SIMULATION OF SEPARATION PROCES IN HYDROCYCLONES WITH DIFFERENT GENERATRIX OF THE CONE

Assist. PhD. Student. Eng. IPATE GEORGE, Prof. PhD. Eng. CASANDROIU TUDOR  - University “POLITEHNICA” of Bucharest

168

30

PARTICULARITĂŢI ALE UTILIZĂRII FILTRELOR VACUMATICE, CU TOBĂ ROTATIVĂ, ÎN INDUSTRIA VINULUI / PARTICULARS OF USE OF THE ROTARY DRUM VACUUM FILTERS, IN WINE INDUSTRY

Drd. ing. Mărginean Teodor Florin1, Prof. univ. dr. ing. Florean RUS2  - 1SC JIDVEI SRL, Filiala ALBA; 2UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV

177

31

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL FACTORILOR DE EMISIE AL MALŢULUI PENTRU BĂUTURI / STUDY REGARDING THE POTENTIAL EMISSION FACTORS OF MALT BEVERAGES

Tulbure Monica, Engineer, Engineer (Post) Graduate Student - Technical University ‘’Gh.Asachi” Iasi, Faculty of Industrial Chemistry, Ciobanu Domnica - University Consulting Professor, Doctor`S Engineer - University Bacau, Faculty of Engineering

182

32

INFLUENŢA DESCHIDERII ORIFICIILOR SITEI ASUPRA EFICIENŢEI PROCESULUI DE SEPARARE A SEMINŢELOR LA SISTEMUL DE CURĂŢIRE AL COMBINELOR DE CEREALE / SIEVE OPENINGS SIZE INFLUENCE OF THE EFFICIENCY SEEDS SEPARATION PROCESS AT HARVESTERS CLEANING SYSTEM

Prof.dr.ing.Gheorghe Voicu, Prof.dr.ing.Tudor Căsăndroiu - “POLITEHNICA” University of Bucharest

185

 

 

INMATEH - CUPRINS - Nr. 2/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 2/2008

Sectiunea IV - PROTECŢIA MEDIULUI     /     Section IV - ENVIRONMENTAL PROTECTION

No.

TITLU / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

33

APLICAŢII ÎN AGRICULTURĂ ALE UNEI METODOLOGII SOFTWARE INTEGRATĂ DESTINATA REZOLVARII PROBLEMELOR DE MEDIU / APPLICATIONS IN AGRICULTURE OF AN INTEGRATED GIS AND NUMERICAL ANALYSIS SOFTWARE DESTINED TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS

CSII Petru Cârdei1, Dr.Ing. Vergil Muraru1, CS Raluca Sfîru1, Dr. Cătălin Simota2, Prof. Dr. Gheorghe Alexe3, S.L. Emilia Manole3, Csii Carmen Mocanu4 - 1iNMA,  4ICPA, 3USAMV, 4IPCUP

192

34

CERCETĂRI PRIVIND COMBATEREA ECOLOGICĂ A GÂNDACULUI DIN COLORADO DIN CULTURA DE CARTOF, PRIN METODE BIOLOGICE ŞI FIZICE / RESEARCHES REGARDING THE ECOLOGICAL FIGHT AGAINST COLORADO BEETLE FROM POTATO CROP, TROUGH BIOLOGICAL AND PHISICAL METHODS

Ing. Adriana Muscalu1, dr. ing. Prină Ion1, ing. Emil Popa1, dr. biol. Ana-Maria Andrei2 -

1Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare INMA Bucureşti, 2Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor ICDPP Bucureşti

198

35

MODERNIZAREA MAŞINILOR PENTRU TRATAMENTE FITO-SANITARE ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII INDICILOR DE TIP – COMPONENTĂ DE BAZĂ A AGRICULTURII DURABILE / THE MODERNIZATION OF THE PHYTO-SANITARY MACHINES WITH A VIEW TO IMPROVE TYPE CHARACTERISTICS-ESSENTIAL COMPONENT FOR  SUSTAINABLE AGRICULTURE

Ing. Nagy Mihaela, dr. ing. Gângu Vergil, Ing.Cota Constantin, dr. ing.Cioica N., ing. Fodorean G.- INMA Bucuresti

205

36

STUDIU PRIVIND SCHIMĂRILE CLIMATICE / STUDY REGARDING THE CLIMATE GHANGE

Ciobanu Domnica, University Consulting Professor, Doctor`S Engineer - University Bacau, Faculty of Engineering,

Tulbure Monica, Engineer, Engineer (Post) Graduate Student - Technical University ‘’Gh.Asachi” Iasi, Faculty of Industrial Chemistry, Ionita Irina, Engineer, Engineer (Post) Graduate Student - Technical University ‘’Gh.Asachi” Iasi, Faculty of Industrial Chemistry

212

37

INFLUENŢA TIPULUI DE DUZĂ ASUPRA GRADULUI DE ACOPERIRE LA LUCRAREA DE ERBICIDAT / INFLUENCE OF NOZZLE TYPE ON COVERAGE DEGREE FOR HERBICIDE APPLICATIONS

Prof.dr.ing. Ioan Drocaş1, Conf.dr.ing. Marius Ghereş2, Asist.ing. Ovidiu Marian1, Şef lucr.ing. Adrian Molnar1, Şef lucr.dr.ing. Ovidiu Ranta1, Conf.dr.ing. Sorin Stănilă1 - 1 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, 2Technical University Cluj-Napoca

216

38

PANOU FONOABSORBANT SI FONOIZOLANT PENTRU BARIERE DE ZGOMOT  / THE PHONOABSORBENT AND PHONOINSULATING PANELS  FOR THE NOISE SCREEN

Pascu Constantin, CS I - INCDMF Bucuresti, Daniel Comeaga, sef lucrari dr. ing. -  U.P. Bucuresti – CCDM,

Ion Lepadatu, CS, drd. - INOE 2000 Bucuresti, Gheorghe Badea, CS - ICTCM Bucuresti

220

 

INMATEH - CUPRINS - Nr. 2/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 2/2008

Sectiunea V - SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ ÎN TRANSPORTURI     /     Section V - SECURITY AND SAFETY IN TRANSPORTS

No.

TITLU / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

39

SISTEM MECATRONIC DE RECUPERARE A ENERGIEI DE FRÂNARE LA AUTOVEHICULE / MECHATRONIC SYSTEM OF RECOVERING THE VEHICLES BRAKING ENERGY

Dr. ing. Ciupercă Radu, Dr. ing. Cristescu Corneliu, Dr. ing. Pirnă Ion, Dr. ing. Cojocaru Iosif - INMA Bucuresti

226

40

SIMULAREA NUMERICĂ LA ÎNCERCAREA DE REZISTENŢĂ A UNUI SCAUN AUTO / THE NUMERICAL SIMULATION AT THE RESISTANCE TESTING OF AUTO CHAIR

Faur Nicolae, Cernescu Anghel - U.P. Timişoara, Vlăduţ Valentin - INMA Bucureşti, Biriş Sorin - U.P. Bucureşti, Bungescu Sorin - USAMVB Timişoara

231

41

TESTĂRI COMPLEXE PENTRU VERIFICAREA REZISTENŢEI MECANICE A CABINEI UNUI TRACTOR UTILIZÂND METODE NOI DE MONITORIZARE / COMPLEX TESTING FOR CHECKING OF MECHANICAL RESISTANCE OF A TRACTOR CABIN USING NEW MONITORING METHOD

ing. Matache Mihai, dr. ing. Gângu Vergil, ing. Ganga Mihai, sing. Mihai Marin, ing. Voicea Iulian - INMA Bucureşti

238

42

STUDIU PRIVIND TRANSMISIA HIBRID HIDRAULICA A UNUI VEHICUL / STUDY ON THE TRANSMISSION HYBRID HYDRAULIC VEHICLES

Comănică Bogdan Dănilă PhD Student, Gheorghe Al. Radu Prof. dr. eng, Horia Abăităncei Prof. dr. Eng - Transilvania University of Brasov

245

43

SIMULAREA COMPORTĂRII LA OBOSEALĂ A BAREI DE TRACŢIUNE A TRACTORULUI ZIMBRU T-195 / THE STRESS BEHAVIOR SIMULATION OF THE TRACTION BAR FROM THE ZIMBRU T-195 TRACTOR

Faur Nicolae, Cernescu Anghel - U.P. Timişoara, Vlăduţ Valentin - INMA Bucureşti, Biriş Sorin - U.P. Bucureşti, Bungescu Sorin - USAMVB Timişoara

249

44

SISTEM MIXT RUTIER ŞI NAVAL DE INTERVENŢIE RAPIDĂ LA CALAMITĂŢI NATURALE / MIXED ROAD AND NAVAL SYSTEM FOR SWIFT INTERVENTION AT FLOODS

Assoc. Prof. PhD. Eng. Mihail Pricop, Lecturer PhD. Eng. Valentin Oncicaa, Prof. PhD. Eng. Laurenţiu Maneab, Eng. Victor COSTENCUc , aNaval Academy “Mircea cel Bătrân” of Constanţa, Merchant Marine Faculty, România, bOvidius University, România, cNational Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa”, Constanţa, România

254

 

INMATEH - CUPRINS - Nr. 2/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 2/2008

Sectiunea VI -  SURSE NOI DE ENERGIE     /     Section VI - NEW SOURCES FOR ENERGY

No.

TITLU / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

45

ASPECTE PRIVIND UTILIZAREA BIOMASEI CA SURSĂ REGENERABILĂ DE ENERGIE ÎN FERMELE AGRICOLE / ASPECTS CONCERNING THE BIOMASSES UTILIZATION AS THE REGENERATION SOURCE OF ENERGY IN THE AGRICULTURAL FARMS

PhD. Professor. Brătucu Gheorghe - TRANSILVANIA University of Braşov

262

46

PROBLEME ACTUALE PRIVIND VALORIFICAREA ENERGIEI SOLARE ÎN FERMELE AGRICOLE ROMÂNEŞTI / CURRENT PROBLEMS CONCERNING THE CAPITALIZATION OF SOLAR ENERGY IN THE ROMANIAN AGRICULTURAL FARMS

PhD. Professor. BRĂTUCU Gh., PhD Student CĂPĂŢÎNĂ I. - TRANSILVANIA University of Braşov

270

47

POTENTIALUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI IN SECTORUL AGRICULTURII / ENERGY SAVINGS POTENTIAL IN AGRICULTURE FIELD

Drd. Ing. Severin Cazanescu – INCDIF ISPIF, Ing. Raluca Alexandra Cazanescu – SC IPCT INST SRL Ing. Dan Basarab Berbecaru – SC IPCT INST SRL

277

48

PARAMETRII PROCESULUI DE USCARE A CIUPERCILOR CU AJUTORUL INSTALAŢIEI SOLARE DE TIP TUNEL CU ACŢIONARE FOTOVOLTAICĂ / THE PARAMETERS OF THE MUSHROOMS DRYING PROCESS WITH THE TUNNEL SOLAR DRYING INSTALLATION WITH PHOTOVOLTAIC ACTIVATION

Drd. ing. Cristian Marinescu, Prof. univ. dr. Adrian Mitroi, Şef lucr.dr. ing. Nicoleta-Alina Udroiu, Drd. ing. Claudia Călinescu, Drd. ing. Vasilica Udrea-Popa - USAMV Bucuresti

283

49

STUDII COMPARATIVE PRIVIND PERFORMANTELE PANOURILOR SOLARE CU TUBURI VIDATE SI CU TEVI DE CUPRU CU ARIPIOARE / COMPARATIVE STUDIES CONCERNING THE PERFORMANCES OF THE VACUUM TUBES AND COPPER WINGED PIPES SOLAR PANELS

PhD. student Neagu A., PhD. Professor Bratucu Gh. - TRANSILVANIA University of Braşov

289

50

CONTRIBUŢII LA STABILIREA ALGORITMULUI DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA INSTALAŢIILOR CU PANOURI SOLARE CARE DESERVESC O PENSIUNE AGROTURISTICĂ / CONTRIBUTIONS TO ESTABLISHING THE CALCULUS ALGORITHM FOR DIMENSIONING THE SOLAR PANEL INSTALLATIONS SERVING A RURAL HOUSE

PhD. student. Neagu A., PhD.  Eng. Mugea, - TRANSILVANIA University of Braşov

294

51

MANAGEMENTUL INOVĂRII ŞI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC / MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGICAL TRANSFER

Tudorache Florin, Făsui Silviu – CIT ICPE SA, Ganea Ioan, Pirnă Ion – INMA Bucureşti

299

 

 

INMA